Oct 212015
 

1-Father we offer praise, 2 X We glorify your name
Jesus we offer praise. 2 X
Jehovah we offer Praise 2X

2- What shall I say to u my Lord, All we have to say Thank you Lord
Thank You Lord. 2 X. All we have to say Thank You Lord.

3- 14- You’are the Lord , that is your name
You will never share your glory with anyone. 2 X
Almighty God that is your name. X 4
Almighty God that is your name. X 4
You’re the Lord , that is your name ,
You will never share your glory with anybody 2 X

4- You are worthy O Lord 2 X
Invisible God, You’re miracle worker, You’re worthy O Lord.

5- Who has the final say, Jehovah have the final say.2 X.
Jehovah turns my life around X 2. He makes the Way where there is No Way,
Jehovah have the final say.

6- We are saying thank you x 2 Jesus thank you , Jehovah thank you Lord, X 2
What shall I say unto the Lord, All we have to say, Thank you Lord
Thank You Lord 2 X. All we have to say Thank You Lord.

7- Jehovah reign, he reigns Reigns forever more. Jehovah reigns, He reigns. You are
lifted up above other Gods, You’re lifted up above other Gods.

8- Everybody praise the lord, Allee ale ale Eeee X 2. Everybody praise the lord, Ale E
Lift him up Ale e. Ale ee Eyin Oluwa Logo Ale e x2

9- unquestionably you are the lord 4X

I will exult you Lord For thou have Lifted me Above my enemies.
Your banner over me is Love.

10. Thank you Jesus , you’re the owner of my soul
Alfa Omega you’re worthy to be praised
In all generation, there is no one like you,
Alfa Omega you’re worthy to be praised

11. You’re worthy to be praise O lord 2x
King of king you’re worthy to be praise Amen
Lord of Lord you’re worthy to be praise Amen
Jehovah Jire you’re worthy to be praise Amen
God’s of Gods you’re are worthy to be praise. Amen

12. Awesome God , mighty God
We give praise, awesome God
You are highly lifted up Awesome
You are highly lifted mighty God

10- Motin ri Oba Mio Ririru Jesus ri. 2 X
Koyipo pada on joba titi aye
Ajinde ati Iye Loni gbogbo Ogo.

11- O Lord you are so good blessed be your Name.

12- You are worthy Lord 2 X
Invisible God, You’re miracle worker, You’re worthy O Lord.

Osu su re re o X 2
Oba ta ori I , Tarise Owore, Osu su re o

13- Jehovah you’re the most High,
You are the most High God. X 6

15- Father we offer praise, 2 X We glorify your name
Jesus we offer praise. 2 X
Jehovah we offer Praise 2X

16- Come and See , Come and see what Lord God has done, come and see
What God Lord has done.

Yoruba Praising Song. 7/7/714. By Emilia Olaniyan Adesina

1- OYE Kadupe, Oyekasope, Ara san , Ategun. Fee
IjiJa Kogbewalo , OYE Kadupe. X2
Aye Iba Yeye mi, OYE Kadupe

Kabiyesi ooooo. 2X. E Se o X2
Mo wo waju Mori Ohun tie se. Ese o
Mo wo ehin wo Mori ohuntiese Ese o
Lori ebi mi
Lori Omomi
Lori aya Mi
Lori Ile mi

Oba mimo E ma Se o E Se o
Emi mimo E ma Se o E Se o
Metal okan E ma Se o. E Se o.

Ese ooooooo X6

4.- Emi O ma yen o Baba x2
Oba tikojeki Satani ofimi Se Yeye , Emio yin e o Baba.

1B
Osuba re re o X 4X
Oba ta ori I , Tarise Owore, Osu su re re o 2x

2. Iyi oletan Lenumi o ojare X2
Ileri Oluwa Lori mi Kofigbakan tan ri 3 X

Ope Oletan Lenumi o Nigbakan. X2
Aanu Oluwa Lorimi kofigbakan duro.x2

3. Ko Omaso un timo ni o
Tojumiloju ju Oluwalo.
Ko ma so un timo ni O.
Tokunmiloju JuOluwa lo.

Ohun gbogbo ti mo ni o tire nise Baba

Owo timo ni tire ni
Ile timo ko, Tire ni
Omo timo bi Tire ni
Oko timo ni. Tire ni
Aya timoni. Tire ni

Ohun gbogbo ti mo ni o. Tire nise o Baba.

5- Ose mi LA Nu n X3 Ma pologo re.
Oba to Se mi Aanu , Ma polo go re e X2

6- Ni gbogbo Ona, Esee
Ni gbogbo Ona Ese o. BABA

7- Moni Jesus ni Baba o Moni Jesu ni Baba..
Konaami Babatimoni Konanmi Osho, Aje Kogbodo Dan wo
Moni Jesu ni Baba.

8- Ope iyi Ola Loye Olu Orun
Ogo ni foruko Re Towasi Dojo Oni
Opolopo Loti ku. Ti won tile bora. Ogo ni fun Oruko re, todawasi dojo Oni.